Hai Phong - city center海防, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Hai Phong - city center的更多信息

  • 到达Hai Phong - city center

    地址:  Hai Phong, Vietnam

在Hai Phong - city center运营的公司

从海防出发的最佳地点

有问必答

海防 是从海防出发的第一大热门地点,用时30m到达。

Hai Phong - Any hotel  与Hai Phong - city center的距离为0 米Hai Phong Train Station  与Hai Phong - city center的距离为1 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Hai Phong, Vietnam