Hua Hin Clock Tower华欣, 泰国

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Hua Hin Clock Tower的更多信息

  • 到达Hua Hin Clock Tower

    地址:  Hua Hin Clock Tower, Hua Hin, Thailand

在Hua Hin Clock Tower运营的公司

有问必答

帕岸岛 是从华欣出发的第一大热门地点,用时10h 30m到达。 苏梅岛 是从华欣出发的第二大热门地点,用时9h 30m到达。

Hua Hin Tourist Centre  与Hua Hin Clock Tower的距离为9 米Hua Hin - Any hotel  与Hua Hin Clock Tower的距离为260 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Hua Hin Clock Tower, Hua Hin, Thailand